Tax Redemption

ขั้นตอนการดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยผ่านช่องทางเว็บไซต์

 1. การลงทะเบียน
  • คลิ๊กที่หัวข้อลงทะเบียน
  • กรอกชื่อ-นามสกุล หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ รหัสผ่าน และข้อมูลอื่นๆ ให้ครบถ้วน
  • ระบุยินยอมให้บริษัทประกันวินาศภัยส่งและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยต่อกรมสรรพากร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กรมสรรพากรกำหนด
 2. การเข้าสู่ระบบ
  • กรอกอีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ ตามที่ได้แจ้งไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียน
  • กรอกข้อมูลรหัสผ่าน
 3. การค้นหากรมธรรม์
  • กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ชื่อ-นามสกุล และเลขที่กรมธรรม์

เงื่อนไขการรับสิทธิ

เบี้ยประกันภัยที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับการประกันสุขภาพ หมายถึง
 1. เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ การชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะ เนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ
 2. เป็นประกันภัยอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะ และการแตกหักของกระดูก
 3. การประกันภัยโรคร้ายแรง (Critical Illnesses)
 4. การประกันภัยการดูแลระยะยาว (Long Term Care)